KatalogBiznesu.pl

O nas | Regulamin | Kontakt

Szukaj w katalogu


Ostatnio dodane firmy

Jesteś tutaj: Katalog -› Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kwiatkowski

Firma » Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kwiatkowski

Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Ulica: Ignacego Paderewskiego 6/9
Kod pocztowy: 61-770
Właściciel: Łukasz Kwiatkowski
Zatrudnionych: 1
Tel. komórkowy: 604-940-325
Strona www: www.kwiatkowski-radca.pl
Faks: (061) 855-27-44
Kategorie: Usługi prawnicze

Opis firmy

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kwiatkowski udziela profesjonalnej pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa gospodarczego. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości (zarówno w zagadnieniach administracyjnoprawnych, jak i cywilnoprawnych), w szczególności w prawie budowlanym.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kwiatkowski udziela pomocy prawnej zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym.

Radca prawny Łukasz Kwiatkowski ukończył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Poznaniu i zdał egzamin sędziowski. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, wpisanym na listę radców prawnych pod nr PZ-2512. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte przy obsłudze prawnej organów administracji publicznej.

Oferta firmy

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kwiatkowski świadczy wszechstronną pomoc prawną z zakresu:

1. Prawa nieruchomości i w tym zakresie oferuje:
- kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości
- kompleksową obsługę transakcji związanych z nabyciem/zbyciem nieruchomości
- sporządzanie i opiniowanie umów: najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.
- prowadzenie negocjacji między kontrahentami przy nabyciu nieruchomości lub oddaniu jej w najem, dzierżawę, itp.
- analizę stanu prawnego nieruchomości dla osób zamierzających zakupić nieruchomość
- pomoc przy zniesieniu współwłasności, w tym analizę i wskazanie współwłaścicielom najwłaściwszego sposobu zniesienia współwłasności, uczestniczenie w negocjacjach, reprezentację przed sądem w postępowaniu o zniesienie współwłasności
- prowadzenie spraw o eksmisję i o odszkodowanie od gminy w związku nieprzydzieleniem lokalu socjalnego dla osób eksmitowanych
- prowadzenie spraw o zwrot nieruchomości
- prowadzenie spraw o ochronę własności i o naruszenie posiadania
- prowadzenie spraw o nabycie prawa własności przez zasiedzenie
- prowadzenie spraw przed sądem wieczystoksięgowym, wpisaniem prawa własności, hipoteki, służebności, dożywocia oraz ich wykreślenie
- prowadzenie spraw o uzgodnienie prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
- dochodzenie odszkodowań za zlokalizowane na nieruchomości sieci przesyłowe
- ochronę interesów właścicieli nieruchomości w trakcie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych i w związku z prowadzeniem robót budowlanych na sąsiedniej nieruchomości
- dochodzenie odszkodowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym

2. Obsługi prawnej inwestycji budowlanych - zarówno kompleksową od podjęcia decyzji o pozyskaniu nieruchomości pod inwestycję, poprzez organizację procesu budowlanego, aż do jego zakończenia, jak i udzielenie pomocy prawnej na każdym z etapów tejże inwestycji:
- przed podjęciem decyzji o pozyskaniu nieruchomości na potrzeby inwestycji (np. w drodze kupna, dzierżawy itp.) - poprzez ocenę stanu prawnego nieruchomości: zarówno pod względem cywilnoprawnym, jak i spełniania przez nieruchomość wymogów administracyjnoprawnych dla danej inwestycji
- przy pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycję - udział w negocjacjach, sporządzenie stosownej umowy
- przy przygotowaniu inwestycji - negocjowanie i sporządzenie umów z projektantami, formalnoprawna ocena sporządzonego projektu budowlanego
- doradztwo i reprezentację klientów przy uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych
- pomoc prawną przy organizacji procesu budowlanego - negocjowanie sporządzanie umów o roboty budowlane z wykonawcami i podwykonawcami oraz uczestnikami procesu budowlanego (kierownikami budowy, kierownikami robót, inspektorami nadzoru inwestorskiego), umów o generalne wykonawstwo, umów o zastępstwo inwestycyjne
- ochronę prawną inwestora podczas prowadzenia inwestycji przed niepożądanymi działaniami osób trzecich (w szczególności właścicieli sąsiednich nieruchomości), organizacji społecznych (np. ekologicznych) oraz organów administracji
- pomoc prawną podczas prowadzenia inwestycji - pomoc w rozwiązywaniu wszelkich możliwych problemów prawnych, które mogą nastąpić podczas inwestycji
- pomoc prawną przy zakończeniu inwestycji

3. Prawa administracyjnego, w tym:
- pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych
- reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym
- sporządzanie pism i wniosków, np. o wszczęcie postępowania, o wznowienie postępowania, o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
- sporządzanie odwołań w postępowaniu administracyjnym
- reprezentowanie stron przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA)
- sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA
- reprezentacja w administracyjnych postępowaniach egzekucyjnych

4. Prawa i postępowania cywilnego, w tym:
- dochodzenie odszkodowań, np. z tytułu umów ubezpieczenia OC i AC, czynów niedozwolonych, z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
- sprawy spadkowe, np. stwierdzenie nabycia spadku, ważność/nieważność testamentu, przyjęcie/odrzucenie spadku, podział majątku spadkowego, dochodzenie roszczeń o zachowek
- ochrona dóbr osobistych
- umowy cywilnoprawne
- spory sądowe

5. Prawa rodzinnego, w tym:
- rozwód
- separacja
- podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej
- rozliczenie majątkowe konkubinatu / związku partnerskiego
- wykonywanie władzy rodzicielskiej
- alimenty
- ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

6. Prawa pracy, w tym:
- obrona praw pracowniczych
- restrukturyzacja zatrudnienia
- tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- projekty umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów cywilnoprawnych związanych z umową o pracę (np. umowa o zakazie konkurencji)
- spory przed sądem pracy

7. Prawa gospodarczego i handlowego, w tym:
- dochodzenie wierzytelności
- umowy handlowe
- prawo spółek: zawiązywanie spółek, rejestracja i zmiana umowy spółki, przekształcanie spółek, likwidacja spółek

8. Prawa upadłościowego - zarówno w sprawach dotyczących upadłości przedsiębiorców, jak i osób fizycznych (tzw. upadłość konsumencka)

9. Prawa wykroczeń - obrona w sprawach o wykroczenia, np. o kolizję drogową

Zobacz też

radca prawny poznań, radca poznań, prawnik poznań, kancelaria prawna poznań, kancelaria radcy prawnego, kancelaria radcy prawnego poznań, kancelaria poznań