KatalogBiznesu.pl

O nas | Regulamin | Kontakt

Szukaj w katalogu


Ostatnio dodane firmy

Jesteś tutaj: Katalog -› Creative Tower

Firma » Creative Tower

Województwo: śląskie
Miasto: Wilamowice
Ulica: Żwirki i Wigury 2
Kod pocztowy: 43-330
Właściciel: Paweł Gałecki
Tel. komórkowy: 661 122 511
Strona www: www.creative-tower.pl
Kategorie: Doradztwo i informacja gospodarcza
Szkolenia biznesowe

Opis firmy

Creativ Tower wykonuje usługi doradcze i szkoleniowe. Usługi adresowane są do: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów prywatnych, uczelni wyższych, sektora B + R.

Firma specjalizuje się w następujących obszarach tematycznych:
- Fundusze UE i Zarządzanie Projektami;
- Innowacje, Usługi Kreatywne, Przedsiębiorczość;
- Zrównoważony Rozwój i Planowanie Strategiczne;
- Turystyka i Informacja Turystyczna;
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi;
- Rozwój Regionalny i problematyka społeczno - Gospodarcza.

Creativ Tower realizuje projekty o charakterze regionalnym i lokalnym bazując na doświadczeniu i wiedzy eksperckiej wynikającymi z wieloletniej współpracy z administracją, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami.

Oferta firmy

Szkolenia i warsztaty - Fundusze UE i Zarządzanie Projektami:
1. Zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków UE według PCM;
2. Zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem projektowym w projektach partnerskich;
3. Zasady pozyskiwania środków, realizacja projektów, rozliczanie
i audyt przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE (RPO, PO KL, PO PW, PO IG, PO IŚ, PROW);
4. Przygotowanie studium wykonalności i aplikacji dla projektów współfinansowanych z UE;
5. Audyt zasobów i zarządzanie w projektach partnerskich, projektach wielomodułowych;

Szkolenia i warsztaty - Innowacje, Kreatywność, Przedsiębiorczość:
1. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach zorientowanych pro środowiskowo;
2. Menedżer zarządzania innowacją;
3. Planowanie strategiczne w MŚP;
4.Biznesplan;
5. Komercjalizacja i wdrażanie innowacyjnych pomysłów;
6. Źródła finansowania projektów badawczych, innowacyjnych, B + R;
7. e-marketing i PR w MSP;
8. Tworzenie i monitorowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
9. Kreatywne myślenie jako źródło projektów innowacyjnych;
10. Metodyka tworzenia klastrów i sieciowania przedsięwzięć;
11. Parki naukowo - technologiczne: tworzenie, finansowanie, zarządzanie;

Szkolenia i warsztaty - zrównoważony rozwój w jednostkach samorządu terytorialnego:
1. Optymalizacja kosztów w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego i jednostkach podległych;
2. Procedury przeprowadzania konsultacji społecznych i komunikacja z mieszkańcami;
3. Planowanie strategiczne w samorządzie - metodyka i technika przygotowywania strategii, programów branżowych i planów operacyjnych;
4. Aktywizacja społeczności lokalnej i budowa lokalnej koalicji;
5. Promocja lokalna, promocja regionu i strategia e-marketingu;
6. Pozyskiwanie inwestorów w JST;
7. Wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku Radnego, Przedstawiciela JST;
8. Samorząd liderem wdrażania innowacji (tworzenie Biznes Parków, Parków Przemysłowych i Technologicznych, Inkubatorów Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstw B + R, klastrów);
9. Kreowanie programów i projektów partnerskich;
10. Obsługa klienta w JST i jednostkach podległych;

Szkolenia i warsztaty - Turystyka i Informacja Turystyczna:
1. Audyt systemów informacji turystycznej;
2. Audyt rynku turystycznego i okołoturystycznego;
3. Kreowanie wizerunku obszaru turystycznego w działalności promocyjnej samorządu i informacji turystycznej;
4. Projekty partnerskie i klastry turystyczne;
5. Sieciowanie produktów turystycznych;
6. Nowoczesne technologie w turystyce i badaniach ruchu turystycznego
7. Obsługa klienta w turystyce, hotelarstwie, gastronomii i informacji turystycznej;
8. Produkt Turystyczny w praktyce - warsztaty kreatywne;
9. Pozyskiwanie klienta i sprzedaż - warsztaty dla menedżerów rynku hotelarskiego, gastronomicznego i turystycznego;

Opracowanie dokumentów strategicznych:
* Strategia Zrównoważonego Rozwoju
* Strategia Rozwoju Innowacji i Pozyskiwania Inwestorów
* Strategia Komunikacji Marketingowej z Księgą Wizualizacji
* Strategia Rozwoju Turystyki i Promocji Obszaru Turystycznego
* Strategia Rozwoju Sportu i Rekreacji
* Strategia Rozwoju Kultury
* Strategia Rozwoju Placówek Oświatowych
* Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Opracowanie Programów Branżowych:
* Lokalny Program Rewitalizacji
* Program Optymalizacji Kosztów Jednostki Samorządu Terytorialnego
* Program Ochrony Środowiska
* Program Gospodarki Odpadami
* Program Likwidacji Azbestu
* Plan Odnowy Miejscowości
* Program Partnerskiej Współpracy Organizacji Pozarządowych

Realizacja i koordynowanie projektów badawczych w obszarach:
* rozwój regionu, sytuacja społeczno - gospodarcza i usługi miejskie
* parki technologiczne, sektor B+R, klastry, innowacje
* turystyka, kultura, rewitalizacja, hotelarstwo, promocja obszaru
* zatrudnienie i rynek pracy
* ekonomia społeczna

Opracowanie studiów wykonalności, biznesplanów i aplikacji projektowych zgłaszanych do dofinansowania z UE

Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej w obszarach: turystyka, rewitalizacja, kultura, edukacja, innowacje, odnawialne źródła energii.

Opracowanie biznesplanów i analiz wielowariantowych projektów.

Zobacz też

projekty ue, fundusze ue, strategia rozwoju, turystyka,